Fundacja „NO WAR” została powołana do życia 28 czerwca 2022 za sprawą inicjatywy Pana
Dymytra Makydonskyy’ego.
Siedziba Fundacji „NO WAR” mieści się przy ulicy Zwierzynieckiej 29 w Krakowie.

24 lutego 2022 wojska rosyjskie zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia,
doprowadzając do eskalacji trwającej od 2014 roku wojny na terenie największego kraju
Europy. Skala okrucieństwa i tragedii dziejących się na terenie naszego wschodniego
sąsiada zmusiły miliony obywateli Ukrainy do ucieczki w poszukiwaniu bezpiecznego
schronienia. Zgodnie z raportami Straży Granicznej z dnia 1 sierpnia 2022, z terytorium
Ukrainy na teren Polski od początku inwazji przedostało się 5,179 mln osób. Stanowi to
ogromne wyzwanie wymagające nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, edukacji,
rynku pracy, opieki zdrowotnej oraz kultury.

Fundacja „NO WAR” świadoma wymagań jakie stawia przed nami ten ciężki okres
wyznaczyła następujące cele statutowe:

 1. Wieloaspektowa działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy bratnimi narodami Polski
  i Ukrainy.
 2. Wszechstronne wsparcie cudzoziemców przybyłych bądź mających na celu przybycie na
  teren Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pomoc prawną, socjalną, gospodarczą oraz
  informacyjną w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w systemie edukacji.
 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
  społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Integracja obywateli innych państw ze społeczeństwem polskim.
 5. Edukacja cudzoziemców z zakresu prawa polskiego, różnych aspektów odmienności
  kulturowych, ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich i myśli demokratycznej.
 6. Nawiązywanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej, wychowawczej, naukowej i
  oświatowej pomiędzy narodami Polski i Ukrainy oraz innymi państwami.
 7. Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami z
  Polski i Ukrainy oraz innymi państwami.
 8. Propagowanie pokoju.
 9. Wsparcie studentów oraz osoby zainteresowane studiowaniem na uczelniach polskich.
 10. Pomoc obcokrajowcom w dostosowaniu się do życia w warunkach polskich.
 11. Wsparcie dla osób posiadających „Kartę Polaka” oraz dla osób starających się o
  uzyskanie „Karty Polaka”.
 12. Wsparcie dla osób starających się uzyskać polskie obywatelstwo.
 13. Wsparcie dla osób starających się o legalną pracę w Polsce.
 14. Wsparcie dla osób, przedsiębiorstw, organizacji starających się o założenie działalności
  gospodarczej, spółki na terenie Polski.
 15. Wsparcie i doskonalenie zawodowe.
 16. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
  naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, rozwoju stosunków gospodarczych.